MiPBP Kartuzy
Aktualności
Dziś jest 26.09.2023

Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej
Klub Integracji Społecznej to projekt dofinansowany prze Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem  projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym.

Dofinansowanie projektu ze UE: 1 mln 949 999, 88 zł
Okres realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2020

Projekt Klub Integracji Społecznej to element kompleksowej rewitalizacji Centrum Kartuz - aktywizacja społeczno-zawodowa. Projekt skierowany jest do 153 osób (100K i 53M), klientów pomocy społecznej zamieszkujących obszar nr 1 centrum, określony w Gminnym Programie Rewitalizacji Kartuz. Beneficjenci projektu, w tym osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, muszą spełniać co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 Ustawy o pomocy społecznej.

Działania w projekcie skierowane są również do otoczenia tych osób, w tym rodzin i społeczności lokalnej.

Realizatorem projektu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. J. Żurakowskiego w Kartuzach.

Projekt realizowany jest z Partnerem, Spółdzielnią Socjalną Pasja w Kartuzach, wyłonionym w drodze konkursu. Partner zaangażowany będzie w części zadań dotyczących aktywizacji zawodowej uczestników.

Więcej informacji (wejdź)


Galeria (zobacz)


Klub Integracji Społecznej

Partnerzy Biblioteki