MiPBP Kartuzy

Dostępność

Dziś jest 22.06.2024

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Janusza Żurakowskiego w Kartuzach zobowiązuje się zapewnić dostęp do swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Janusza Żurakowskiego w Kartuzach.

Data publikacji strony internetowej: 2014-05. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Elementy nawigacyjne polegają na właściwościach zmysłowych,
 • Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
 • Na stronie znajdują się istotne elementy, które nie mogą być obsłużone wyłącznie za pomocą klawiatury,
 • W przypadku automatycznie aktualizowanej treści nie zostały wdrożone rozwiązania pozwalające na pauzę, zatrzymanie lub ukrywanie,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,
 • Na stronie brak możliwości zlokalizowania podstron na wiele sposobów,
 • Brak wyraźnie widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów,
 • Brak mechanizmów sugerujących korektę znanego błędu wejściowego,
 • Kod strony internetowej nie jest wolny od błędów,
 • Filmy zawierające ścieżkę dźwiękową nie mają napisów dla osób niesłyszących ani audiodeskrypcji,

Wszystkie wymienione będą sukcesywnie rozwiązywane

Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-08. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łucja Ustowska, w.dorosli@biblioteka.kartuzy.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 685 15 38. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie: wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku prowadzą 4 wejścia znajdujące się na parterze, bez barier architektonicznych. Wejścia są szerokie, można wjechać wózkiem. Wejście do budynku jest wolne od barier, posiada zadaszenia nad dwoma głównymi wejściami, chroniące od deszczu. Drzwi prowadzące do budynku mają odpowiednią szerokość i nie wymagają dużo siły do otwarcia. Przy wejściu do obiektu są czytelne znaki informacyjne. Strefa wejściowa posiada stosowne oświetlenie i nie ma pogłosu. Wypożyczalnie są umiejscowione na piętrze. W budynku jest całodzienna ochrona.
 2. W budynku jest winda. Schody spełniają normy szerokości, posiadają spocznik. Schody posiadają stosowne oznaczenia krawędzi oraz odpowiednie oświetlenie. W korytarzach są umieszczone tablice informacyjne oraz strzałki kierunkowe. Nie ma tam żadnych obiektów utrudniających komunikację. Posadzka korytarzy jest antypoślizgowa i szerokość korytarzy pozwala na wygodną komunikację osób na wózkach. Oświetlenie korytarza nie powoduje olśnienia ani kontrastowych cieni. W korytarzach nie ma kontrastu kolorystycznego ścian, podłóg oraz drzwi. Drzwi nie posiadają oznaczeń kontrastowych ani dotykowych.
 3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób z wadami wzroku, wadami słuchu, osoby niewidome lub słabowidzące nie posiadają dostosowanego systemu informacji o obiekcie.
 4. Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych znajdują się na parkingu przydworcowym.
 5. Można wejść z psem asystującym, choć prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 7. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
 8. Jest możliwość wyniesienia książek dla osoby niepełnosprawnej przed budynek po uprzednim telefonie.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

Partnerzy Biblioteki